Medezeggenschapsraad

Door middel van de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op de besluitvorming van de schoolcommissie en op schoolniveau.
De MR geeft adviezen en/of instemming over het voorgenomen beleid, bevordert openheid en onderling overleg en waakt voor discriminatie. Hierbij staan de belangen van de ouders centraal. De MR is dus een belangrijke schakel tussen school en ouders.

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dit:

  •  Sebastiaan Oosterkamp (oudergeleding)
  •  Mandy van Ooijen (oudergeleding) 
  •  Geartsje van der Mei (leerkrachtgeleding
  •  Annet Moes (leerkrachtgeleding)

De directeur is adviserend en op verzoek aanwezig. De MR vergadert circa zes keer per schooljaar. De vergadering staan aangegeven in de schoolinfo van onze school. In principe is elke MR vergadering openbaar, tenzij van te voren anders aangegeven.

Bij vragen of voor overleg is het altijd mogelijk contact op te nemen met de MR leden.

Voor een volledig reglement van de MR verwijzen wij u naar het handboek medezeggenschapsraad van de Mr. S. Wijbrandischool (zie hier)

Jaarverslag M.R. schooljaar 20/21: zie hier

Notulen M.R. vergadering d.d. 30-06-2021: zie hier

Notulen M.R. vergadering d.d. 02-06-2021: zie hier

Notulen M.R. vergadering d.d. 31-03-2021: zie hier

Notulen M.R. vergadering d.d.25-11-2020: zie hier

Notulen M.R. vergadering d.d. 23-09-2020: zie hier

Notulen M.R. vergadering d.d. 24-06-2020: zie hier
Notulen M.R. vergadering d.d. 29-01-2020: zie hier
Notulen M.R. vergadering d.d. 27-11-2019: zie hier

Oudere verslagen van MR vergaderingen zijn op te vragen bij een van de MR leden.

 

De Tjongerwerven heeft ook een overkoepelende gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). In de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Via de GMR kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoenen op de besluitvorming van het bestuur op bovenschools niveau. De GMR heeft in totaal 10 leden en komt éénmaal per maand bijeen. Namens onze school zit Henny Dijkshoorn (leerkracht groep 1/2) in de GMR.

Voor nadere informatie over de GMR verwijzen wij u naar de website van de Tjongerwerven.  

 

 

Oudere verslagen van MR vergaderingen zijn op te vragen bij een van de MR leden.